1714

Publicerat av Wille Ängermark den 2010-08-08

Januari 1714
Thors Månad.

Verser i månaden efter Cisio Janus etc

Omskars ottonde Dagh, sedan af Jano Knut upbruten;
Men af then Fabian så ock Påls omwändelse sluten1

1. Nyårsdagen. Fredag. Tjänst i Lur.
Öst, tiock snöyra, blåst.

3. Söndag. S. e. Nyårsd. Tjänst i Lur.
Blåser östan, blåkallt med lite snöyra.

6. Onsdag. Trättondag. Tjänst i Lur.
Stilla lindrat, klarnat up, ...
Efter förrättad Gudztienst widh Luur besökte Hr Häradz höfdingen på Kragenäs, reste therifrån d. 7. och war inne på wägen i Skälleröd, Bufwar, Torsröd och Tannam, hafwandes i följe min K. Hustru.

9. Lördag.
Stilla NO, fråst, klart solsken. Klart solskin.
Fik offer af brudled widh Tanum 1 [Car] l5 öre.

10. Söndag. 1. S. e. Trättondagen. Tjänst i Lur.
NNO, tock frost, dimba.

12. Tisdag.
Stilla S, tiock dimba, töö.
Afskickade medh Påsten bref til A[braham] W[äfwer] och P[ehr] W[äfwer].
item til N[icklas Ob[erberg] ther i qwit. för Test. pgr 120 [Dr]. smt. [Avser kvitto
för arvet efter Elfströms moster Christina Fagerdahl som var gift med kyrkoherde
N. Oberberg i Tossene.]

15. Fredag. Tjänst i Lur.
Stilla SSW, snön tööjar mäst bort.
Böned. Extraord.
Fick offer af brudled widh Tanum - 27 ör. [Brudled, bröllop. Bruden leddes till altaret].

17. Söndag. 2. S. e. Trättondedagen. Tjänst i Lur.
Stilla NO, tiock dimba och rimfråst.

21. Torsdag.
Stilla SW, litet sol och kall dimba.
Häradztinget i Hede, medh Tanums härad.
Text. Levit. XIX v. 17. Tu skalt icke hata thin [...]

22. Fredag.
[runskrift]2
FIK * AF * H MAG * FEM * THALER * SM

24. Söndag. Tjänst i Tanum.
Wästan wind, solskin, tööw.
War Hr Mag. medh sin kärasta hos oss.
Obt[ulit] fil. 4 Car. mihi. 1.

26. Tisdag.
Cont. blåser kallt, solsken, mulnar.
videbat [sol]oriri in dormitorio h. exacte semi nona et prominuere in angulo boreali fenestellae inter lapidem montis oppositi et ramum arboris.
[Teckning av ett fönster vari syns ett träd och en sol]

27. Onsdag.
Cont. blåst, solsken
War medh flera til gäst hos Elsa.3
Betalte Jöns i Siulbu för kornet 3 [T:r] à 13 [mark]
5 [Dr] rest 4 [...] 24 öre.
5 April betalt 2 dal. afslog 8 ör at rest bl 2:16

29. Fredag.
Stilla, klart wäder, solskin
Höltz Mantals skrifningen i Hede.

31. Söndag. Tjänst i Lur.
Öst. och solskin stilla, solskin.
War efter förrättad Gudztient i Munkzröd.

Februari 1714.

3. Onsdag
Blåser WSW, solsken...
Upbar min rättighet af Oluf Jonsons rote i Liung neml. it. i Hoghem, sedan i Liungbytorp, reste ock sidst til Simon i Kalleby, ther jagh blef öfwer natten hos Simon, therifrån

4. Torsdag
SW, mulit och fuchtigt, blåser
reste till St. Anrås therifrån til Bro, Budal och strax til Söder Kärra, ther jagh blef öfwer natten. Sedan

5. Fredag
Stillar något, WSW, klarnar up til solsken men blåser och lenwäder
Om morgonen hälsade på Ländzman och reste til Näs och uptog min rättighet hos Lars, reste så hem i H.N. L.D.4
Af brudled offer widh Thanum 1 Carolin

7. Söndag. Fastlagssöndagen. Tjänst i Tanum.
Östan, stilla, lindrigt med snö och tö.

9. Tisdag
Blåser SW
Uptog min rättighet i Sem hos Elias Casparsson.

10. Onsdag. Askonsdagen
WSW

11. Torsdag
Klarnar up til solsken, blåst
Sammaledes upbar rättigheteten hos Amund i Knem.
[Sol] oriens videbat in dormitorio h. 7 cum 3 qvadr.

13. Lördag
Stilla NO, mulit med snö
Af brudled widh Thanum 15 1/2 öre.

14. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla kalt och frost

15. Måndag
Stilla N, fråst och solsken
Upbar rättighet hos Pehr Hansson i Torp.

l6. Tisdag
Stilla N... solskin
Skref Hr N. Ob[erberg] til medh covert til A. W[effwer].
[de choest et feg].

Syntes [solens] yttersta brädd nedgå mitt öfwer San[...]
dörren vid stentompten [...]

[Teckning över solens uppgång och husen i "Semb"]

Gaf Engbr. i Kålstad 20 öre för en gällwädur til hösten at få. nog d. l8 Mart. 1 Carol. för en wädur.

Fick offer af brudled i Thanum 1 [Dr] 4 öre [...] 5 är

20. Lördag. Tjänst i Lur.
W samt nattfråst. Solskin. Kallt ...
Kom Hans Pehrsson WB hijt medh bref från Hr N. O.

21. Söndag. Tjänst i Lur.
SW...
Trolåfwades Christen medh Ingeborg. Skref tilbaka Hr Oberberg til medh Hans som afreste.

22. Måndag
SW...
Ok fick bref från Åby dat. 18.

28. Söndag. Tjänst i Tanum.
Stilla N. wackert solskin.

Mars 1714.

[Teckning över bergskontur med solens uppgång. Wägen til Tågeröd.]

5. Fredag
Något fugtgt
Fik bref af Brod Rathe.

6. Lördag
Sunnan och dimba, blåser litet
Fik brudeoffer widh Than. 20 öre widh Luur 1 [Dr] 20 öre.

7. Söndag. Tjänst Tanum.
Stilla S, mulen och fuchtig dimba

11. Torsdag
Stilla, nattfråst
Satte några qwistar af hwita ribs [vinbär] vid berget. item d. l9 [...]

14. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla mulit och fugtigt.
War i socknebod hos Gunar i Gåhn fick 16 öre.
item fick widh Luur för ett lik som begrofz 4 öre.

16. Tisdag.
Om natten sniö. Klarnar up medh blåsten.
Satte några kärnor af Otterö äplen 6 st på södersta sidan om apelen then öfre the 5 på östra sidan af Krisk [sur] frucht från Åby.

Höltz möte til then påbudne Krigzhielpen, tå Hr Öfwerste L. Weinholtz5 förde direktionen medh the andra deputerade af Presterskapet Hr Fr. Bagge6, cuius loco7 Hr Joh. Baggerus8 och Mag. Borgwall9 jämte Hr Häradzhöfdingen Nordberg.10

17. Onsdag. Tjänst i Lur.
Stilla S, til solsken, med fråst.
Afskickade tröijan til Hr Jacob Printz11 och skref honom til.

19. Fredag.
Stilla SW, mulit, lite snö.
Vigde brudfolk i L:a Oppen, fik 3 Carol.

20. Lördag. Tjänst i Tanum och Lur.
SSO yrwäder och sniöar medh tö.
Giorde bröllop åth drängen Christen och Ingeb. - 30 öre.

Bryghuset begynte byggas af Gude i Håg och Oluf Hansson i Uthby.

21. Palmsöndag.
NO ostadigt ...

22. Måndag.
blåser kallt, nattfråst...
Satte telningar af Parad tr. P. item qwistar af hw. ribs.

24. Onsdag.
West cont. blåst och solskin
Satte the 2 rader om wägen i hagen medh ribs qwistar
af hwita på östra sidan och röda på westra sidan.

25. Skärtorsdag. Torsdag.
NW, ostadigt med solskin, hagel och nattfråst.

26. Långfredag. Fredag. Tjänst i Lur.
NW, solskin, blåst, kalt, nattfråst.
Kom drängen Anders i tienst.

27. Lördag.
Nordost, solskin blåser kalt, nattfråst
Ympade i 4 stammar af willaplar, satte rosenqwistar emillan ribsen på ofwan nämnda rader.

28. Påskdagen. Söndag.
Sun., klart solskin.
Fick offer widh Luur 1 dag 6 [Dr] 29 1/2 öre. Thanum 15:3. item 2 dag widh Luur 26 öre, Thanum 18 1/2 öre. Summa 23:l öre

29. 2 Påskedag, Måndag. Tjänst i Lur och Tanum.
Stilla, warmt solskin.

30. 3 Påskedag, Tisdag.
W. Blåst och solskin.
Affärdade drängen Christen och skref medh [...]
honom till Öfwerby och Åby. Samma dag kom pig. Elin.

31. 4 Påskedag, Onsdag. Tjänst i Lur och Tanum.
SW, dunkelt solskin.

April 1714.

[Teckning över bergskontur var ingår en teckning av en husgavel.

3. Lördag.
Kall NO, stark blåst, nattfråst.
skref til Kongelf medh Joh. Ström som afreste d. 5
sendes bref til Jac. Gustafsson, bet. l2 öre, til K.Syster
som sedan [...]

4. Söndag. Tjänst i Lur.
Cont. med blåsten, klarnar up til solsken.
Offer af brudled widh Luur - 26 öre K[...] 3 öre.
Bet Jöns i Skäilebo 2 [Dr] smt, resterar 2 [Dr] 16 öre. Vide 22. [raden struken].

9. Fredag. 1 Bönedagen.
Sunnan, fuchtigt milt.
Bönedagarna förordnade af hans Kongl. Mait dat. Timurtasch d. 14 Sept. 1713.

Ottes. Matth. 3:2. Görer bättring
Högm. Es 45:22. Wänder Eder till mig - iag [...].
Aftons. Prov. 28:13. Then sina missgerningar nekar, honom warder icke väl gångandes.

Begick H. H. Nattw. Man. B V:II. Ach Herre jagh hafwer syndat etc.

11. Söndag. Tjänst i Lur.
NO blåser kalt solsken.

12. Måndag.
Kall Sunw. Solsken.
Reste til Sotenäs medh min K. hustru, warandes öfver natten i Rörö. Kom sedan till Qwille.

13. Tisdag.
Stilla. Solsken.
Före mid. therifrån. Kom mot aftonen till Öfwerby.

14. Onsdag.
Ostadigt wäder.
Reste till Åby och blef ther i 2 dagar.

16. Fredag.
Stilla wäder, mulit om natten och milt.
Reste hemåth och kom om natten til Qwille.
Kom så d. 17 eftermidd. hem. Laus Deo.

18. Söndag. Tjänst i Tanum.
Stilla mulet om natten milt.
Dödde Morbror Abraham Weffver på Åby.

19. Måndag.
Warmt solskin rökluft.
Begynte wij i Herrans namn at plöija och såå först på Torneflaten sedan på Orrefl. ther näst på stalflaten och sidst på asspeflaten.

25. Söndag. Tjänst i Lur.
W och SW, blåser något kalt, solskin.

26. Måndag.
Stilla SW.
Fick begrafningsbref från Åby dat. d. 22.

27. Tisdag.
West mulit.
Reste min hustru til Åby, therefter jagh...

29. Torsdag.
Blåst, blekt solskin, stilla.
...begaf migh på wägen til Åby och bewiste begrafningen, som i hederwärda och förnäma anhöriga och goda vänners närwaro förrättades af N[iclas] O[berberg]...

30. Fredag.
Stilla, warmt solskin.
... eftermid., och sattes liket i Tossene Kyrkia under likstenen widh lilla Chordörren ther hans barn förr varit lagda.

Maj 1714.

1. Lördag.
Något mulit.
Försändes brefwet till Kongelf medh Border Jac. Rathe. vide 3 Ap.
Reste til Öfwerby och sedan therpå

2. Söndag.
SW, regn och blåst.
Predikade widh Berffendahls kyrkia, åter om aftonen reste til Åby och således...

3. Måndag
W, blåser något, solskin.
...efter tagit afskied reste medh min hustru hem och hinde hem om natten thå thet begynte dagas.

6. Torsdag. Kristi Himmelfärdsdag. Tjänst i Lur.
NO.

8. Lördag.
Swag SW. Oroligt blåst och regnwäder.
War i Soknebod hos Olufz hustru i N. Liungby - 16 öre.

9. Söndag.

11. Tisdag
NO. Solskin, blåst.
Skref til Brod. Rathe och Maria Weffwer men kom tå intet fort för Påstens afgång förrän d. 15.

16. Söndag. Pingesdag.
Blåser sun. mulit med regn och blåst.
bekom offer i Luur. Manf. 4:11. Qwinf. 1:23 - 6:2
1 dag:n Sedan i Than. Mil. 3:19, Mf. 7:11 Qf. 4:3 - 15:1 Sum 21:3
Nog andra d. widh Luur 1:1 ör. Than. 1:6 öre
item 4 dag. widh Thanum 20 öre - 23:30

Gaf Jacob i Fossene Torp för en hwit wädur 24 öre

17. Måndag. 2 Pingesdag. Tjänst i Lur och Tanum.
W. Dunkelt solskin, blåser något.

18. Tisdag. 3 Pingesdag.
W. Wackert warmt solskin, blåser något.

19. Onsdag. 4 Pingesdag.
SW med litet regn

23. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla solskin och wackert.

25. Tisdag.
SW continuerar.
Fingo wij tilsådt Korn 11 tr 2 sk. 1 tolft. Hafre 2 tr. thet andra tilsamman 5 sk.
Gudh förlene sin milderika välsignelse til thes framgång och hälso medh frid til thes nyttiande.

28. Fredag
Sun. blåst och qwalmigt, warmt regn.

Skref til Åby och Öfwerby så ock til H. Joh. G.

30. Söndag. Tjänst i Lur.
WSW wackert warmt solskin, blåser något.

Juni 1714.

2. Onsdag. Böned.
Stilla.
Ottes. Psalm 32:5.Therföre bekäner jagh - min synd.
Högm. Es. 1:16, 17. Wänd igen af the onda ...enkones sak.
Afftons. Hes. 18:31, 32. Kaster ifrån Eder all öfwertr...fån I lefwa.

4. Fredag
Blåser W, contin. blåst.
Bekom bref ifrån Broder P. Rathe
war i soknebud på Oxsplatzen i Swandals bygden fick 16 öre.

Fick offer af 3 brudled i Thanum tilsamman [2 Dr] 12 öre item af Hwitea widh Luur 16 öre.

6. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla N. solskin och warmt.

7. Måndag.
Blåser.
Häradztinget i Hede.
Deut. l v:16, 17. Och jag bjöd edra domare: Hören efter...

l3. Söndag. Tjänst i Lur.
Mulet med litet regn, klarnar up til solskin.
Offer af 3 brudled i Thanum - 1 [Dr] 17 öre.
För likbegrafning widh Luur 8 öre

17. Torsdag.
Continuerar. Torka ovh warm sedan den 14.
War Landtmätaren Kuse medh Leut. Ekerot här.
tå Skref medh Pehr Hansson i Torp till K. Syster,
Jac. Gustafsson och Marg. Fagerdahl i Kongelf,

18. Fredag.
Stilla. Solskin och torka.
Bekom bref ifrån P. Weffwer.

Fick för likbegrafning widh Luur fick 8 öre

20. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla, hetan o. torkan cont.

24. Torsdag. Johannes döparens dag. Tjänst i Tanum.
Wackert wäder. Torkan continuerar.
Fick offer af brudled widh Thanum 13 1/2 öre
reste sedan til Tanam til bröllop och fick offer 1:3 öre Gaf bruden 1 Carol.

N. B. Bekom af Hr Mag. 5 [Dr] på förled. åhrs lön

27. Söndag. Tjänst i Lur och Tanum.
Mest hetta och torka.
war Christer Pehrson här och afreste d. följande 28 tå jagh skref medh honom til Hr N. Oberberg samt Hr Joh. Gedda och skickade pgr 8 [Dr] för väduren.

Juli 1714.

1. Torsdag.
Alt stilla warmt.
Bekom bref medh Pehr i Torp ifrån K. Syster och [moster] Margretha, samt Jacob Gust. och Broder P. Rathe.

2. Fredag. Tjänst i Lur.
Litet mulit, klarnar up.
Fick widh Luur offer af brudled 1 [Dr] 8 öre.
Döde en man ben[ämnd] Gulbrand ifrån Luurs [...] i Luurs kyrkia under predikan tå han hade ärnat begå H. H. Nattv.

4. Söndag. Tjänst i Lur och Tanum.
Stilla W. Solskin hett wäder och solskin.

7. Onsdag.
Cont. N heta och torka continuerarar.
Begynte wij i HErrens namn att slå på Engen

9. Fredag. 3 Bönedagen. Tjänst i Tanum.
Wästan warmt, solskin ... regn.
Ottes. Jerem. 3:22. Så wänder nu om ... hela eder af edro olydno.
Högm. Es. 55:6,7. Söken Herran ... ty när honom är mycken förlåt
Aftons. Apos. (Uppenb.) 2:5 Betänk therföre hwaraf thu fallen äst ... utan Thu bättrar dig.

11. Söndag. Tjänst i Lur och Tanum.
Ostadigt. Först solskin, sedan mulnande...

15. Torsdag.
W. Klart solskin, blåst om natten
Kom Brod. Rathe medh Alex, Gertrud och Stina Weffver hijt att besöka oss.

Inkörde 5 lass hö och d. l7 påfölj. 8 lass - 13 lass.

17. Lördag. Tjänst i Lur.
Cont. W. Solsken och tordön kommer igen.

18. Söndag. Tjänst i Lur.
Mulet

20. Tisdag.
Solskin.
Reste Brod. Rathe af medh sitt följe.

24. Lördag.
Wackert solskin continuerar.
Inkiördes 9 lass hö.

25. Söndag. Tjänst i Lur.
Östan, qwalmigt med med påföljande starkt åskregn.

26. Måndag.
Ostadigt, varmt solskin och åskregn
Fingo wij afslagit ängen.

27. Tisdag.
Åska och regn.
Inkiördt 6 lass och d. 28 12 lass,
d. 29 13 lass, d. 30 4 lass, sedan hindrade regnet.
Fick bref ifrå J. Gedda dat. d.12.

30. Fredag.
Stilla NW, continuerar solskin, tordön.
Fick bref ifrån Brod. Rathe
Augusti 1714.

1. Söndag. Tjänst i Lur.
Mest solsken

2. Måndag
Mestadels solskin och wackert wäder.
Fingo wij inkiördt resten af höet 3 lass, Sum 60 1ass.
Samma dag begynte skiära säden på Torneflaten.

6. Fredag. 4 Böndagen.
Ottes. Mal. 3:7. I hafwen ifrån edra fäders tid ... säger Herren.
Högm. Luc. 15:18. Jag wil stå up ... och för tig.
Aftons. Prov.19:20. Hör råd och tag tuktan ... wis warda.

8. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla W, solskin.

9. Måndag.
Blåser, solskin, stundom mulit.
Reste medh min hustru uth på Söder öijarna at upbära min rättighet och kom till båtz medh Jacob Jonsson och Jacob Hansson ifrån Gribbestad till Kidön Widön Wikarna och Musön, sedan d. 10 frå Musön til Otterön, Röö och Pinnön, och kom tillbaka kl 2 till Gribbestad, resandes äntelig. fem mot aftonen L.D.

14. Lördag.
Fuchtigt och regnachtigt.
Undfick bref ifrån Hr Probsten Seth.

l5. Söndag. Tjänst i Lur
NO, något regn.
Inkiördes Kornet af Orreflaten, 2 tiog 4 träf.

l6. Måndag
NO, regnachtigt, klarnar up til solskin.
Skref till Högährewörd. Hr Probsten och skickade bössan.

18. Onsdag.
Stilla NW, klarnar up til solskin.
Satte några Ribstelningar af the röda och sedan af the hwita, som hade fattat rötter ned efter wägen ther the andra utdödt, och widh östra gärdzgården.

l9. Torsdag.
Blåser SW, blåser up ... och solskin.
Blef inkiört Kornet och hafren på Tornfl.

20. Fredag.
Cont. SW, blåsten och torkan med solskin.
Bekom bref ifrån Hr N. Oberberg dat 14.

22. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla, wackert wäder, solskin.

24. Tisdag.
Östan, warmt solskin
Inkiört Kornet och Wårhwetet på Asspeflat.

25. Onsdag.
Stilla, warmt.
Satte rosenkvistar medh rötter i stället för de uthdödde och neder uthmedh wästra gärdzgården; ruskades ock up hampan.

26. Torsdag.
Stilla NO, klart solskin och wackert wäder.
Inkördes Kornet på Stallflaten. 3 Tiog. o. 19 träfwar, samt Wåhrrogen på Orreflaten, 17 1/2 träfwar.
Ther medh blef tå all säden bärgad. Laus Deo.
Om aftonen sattes the öfwersta Rosenqwistar widh östra plankgården emillan Ribsbuskarna.

29. Söndag. Tjänst i Tanum.
Stilla, tiock dimba om morgonen. Klarnar till solskin.
Fick i Brudoffer widh Luur 25 1/2 öre Smt.

31. Tisdag
Blåser up, kall nordanwind. Qlarnar up.
Skref til Oluf Törnqwist i Wänersborg,
reste sedan medh min K. hustru till Nordöijarna, warandes på wägen litet inn hos Häradzhöfdingen på Kragenäs. Kommo sedan på båt widh Långekärrs strand och roddes till Reesö ther wi blefwo öfwer natten.

September 1714.

1. Onsdag.
Blåser något NW, klart solskin. Om natten skarpt fråst.
Drogo till S. Galtö och från N. Galtö seglade till Lindö. Sedan seglade från Lindö till Kalfö ther wij förtöfwade om natten om natten hos Anders Jonsson therefter...

2. Torsdag.
Stilla ostad NW, regn,
...om morgonen seglade til Räftetången tädan til Hafstenssund, Hällesön, Hafsten, Lambön och sidst til Sandnäs tädan wij hemkommo mot aftonen. Laus Deo.

4. Lördag.
Kall NW
Scripsi ad P. Rathe, och theri bref til Er. Fag.12 och Jac. Rathe.

Satte några Angelicae rötter, 3 widh stickelbärstornarna och 3 widh then södersta stensängen.

5. Söndag. Tjänst i Lur.
N blåst. Kallmulen blåst.

10. Fredag.
WSW. Solskin och blåst.
Skref til Åby och Öfwerby d. 10.

12. Söndag. Tjänst i Lur.
Sunnar, klarnar litet up.

16. Torsdag.
SSW, mulit, klarnar litet up ...
Satte telningar af Paristrädet i the 4 yttersta hörnen på qwarteren, så ock några sedan uthmed östra planket.

Flytte thet stora Plommonträdet uhr qwarteren ned på gången och satte i stället en ung planta af Otterö stora sötäpple. Flytta ock telningar som widh roten af wår södra sötapel woro nedbögda och hade fattat rötter, sättiandes en widh Paristrädet under berget och 2 på båda sidor om samma södra sötapel. Decidit pomum Paradistr. habens 10 semina.

Flytte the 2 st. plomonträd ned i hagen och satte i stället 2 små äpleträd jagh fick i Bufwar.

19. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla, stundom regn, stundom solskin.

22. Onsdag.
W, mulit, stundom solskin, blåser något.
Skref medh Hr P. Ström (som medh the utkommanderade Dragoner skulle resa åth Skåne) åth
Kongelf til Jac Gust. Margr. Fagerdahl och Syster.
22, 23, 24 höltz Prestemötet i Gborg Loc: de Evang.

23. Torsdag.
Blåser N, Klart solskin och kalt.
Flytta några Kiösebärs telningar ned på gången, sammaledes d. 24. flytta små Kiösebärsträd på gången

24. Fredag.
SW, stilla, solskin.
Täcktes om stufwetaket.
Bekom resten på min åhrs lön af Hr Mag.

26. Söndag. Tjänst i Tanum.
Stilla, åter mulit, något solskin.

29. Onsdag. Tjänst i Lur.
Kall NO, kallmulit.

Oktober 1714.

3. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla SW, klarnar up tilsolskin.
Offer af 2 Brudled widh Than. 1 [Dr] 10 öre Smt.

5. Tisdag.
...regnet
Häradstinget i Hede. Deut. 17:19 Hon skall,vara när honom.

Literas scripsi [aucpi] a P. Rathe una cum inclusis a Jacobo Gust. et sorore.

6. Onsdag. Tjänst i Lur.
Blåser, något mulit och fugtigt.

10. Söndag. Tjänst i Lur.
SW. först solskin, sedan mulit.
Fick offer af 2 Brudled widh Luur 1 [Dr] 22 öre
item af ett brudled widh Thanum 10 öre.

11. Måndag.
Wästanwind. Kalt, någon blåst.
Satte 4 Ribstelningar i rad wester om södra sötapeln så ock 4 söder för qwarters sängarna.

14. Torsdag.
Stilla...mulit wäder.
Sådde åtskill. äplekärnor widh träskelen ther Krassen ståt och i nordersta raderna widh emillan Nr I Krisk. item N. II, N. III af sötäplet söderste i wår hage N. IV röda.

16. Lördag.
Stilla NO. Kalt och klart solskin.
Offer af Brudled widh Thanum 1 [Dr] 1 ör.

Efter gudstiensten reste til Sandnääs at bewista Pehr Jönssons bröllop i Hwal och afreste d. l9. 13

17. Söndag.
Mulnar, blåser öst till sud ... sedan regnwäder

20. Onsdag.
... mulit och stadigt regn.
Reste til Läsemöte i Skärbu, Arendahl, Bräcke, Hågeby medh Torpet och Tofwa.

21. Torsdag.
Blåser och klarnar up til solsken.
Åter til Gissleröd widh Gribbestad.

23. Lördag.
Stilla S, regn och fuchtigt wäder.
Blefwo dörrarna i bryghuset ferdiga.

24. Söndag. Tjänst i Lur.
Blåser, klarnar up med blåst.

26. Tisdag.
Stilla W, klart fråst mulnar til snö.
War i Soknebud hos Lars hustru i [Gåsgdn.]12 öre

28. Torsdag.
Kall nordan, klart solskin och skarp frost.
Begick H. H. Nattward Hes.18. Laus Deo.

29. Fredag.
Stilla mulit blåkalt fugtigt töwäder.
Bekom invitations bref till Swåger Joh. Fagerdahls bröllop, som skall stå på Åsebräcka d. 17 nov.

31. Söndag. Tjänst i Lur.
Fuchtig wäderlek.
Offer af brudled widh Luur And. i S. Ek 23 1/2 ör
item af 3 barndop och een Kyrleg qw. 6 öre

Bekom ock bref från Morbror Erik Fagerdahl,
Jacob och And. Rathe af Ottesdala d. 19 okt.
samt humla 2 Pund à 5 D:r.

November 1714.

1. Måndag. Tjänst i Lur.
Stilla, mulit och tiockt fugtigt.

3. Onsdag.
Klart solskin.
3, 4 och 5 höltz beskattningsmöte på Hede.

4. Torsdag.
Åter tiockt mulit och fuchtigt..
War i Soknebud hos Engbr:s gl. Stifmod i Kålstad.

6. Lördag.
Mulit och blåkalt.
Skref til Åby och Öfwerby.

Fick af Brudled widh Thanum 1 [Dr] 27 öre

7. Söndag. Tjänst i Lur.
Mulit och fugtigt.

8. Måndag.
Östan stilla mulit.
Hölt läsemöte i Öfra Sem, Preste Sem, Hwahl,
St. Ryland, Hogar och La Ryland.

10. Onsdag.
Sydost continuerar.
War medh flera hos Hr Cap. Utter på Klefwa
tå bröllop höltz åth Corp. Muller. Offer 1:8 öre.

11. Torsdag.
Stilla Öst, klarnar up till wackert solskin.
Såde i hagen widh Bryghuus gaflen lite rog 1/2 stop och
hwete 1/3 stop, item rog på öfwersta åkern i Qwiet.14

12. Fredag.
Blåser SW, kalmulet blåst.
...sammaledes rog på andra 2 ther näst widh 2 korn
och hwete på then nedersta wäster 2/3 stop. [struket].

Skref til Br. P. Rathe och theri bref til O. Törnqvist
och Joh. Fagerdahl som afgick d. l3 medh Påsten.

14. Söndag. Tjänst i Lur.
Stillar mer och mer. Klarnar upp till solskin och nattfråst.

l6. Tisdag.
SSW. Mulet ... med S, regn och blåser up til tööwäder.
War i Bodahl och döpte Leut. Ekrotz barn. Fick 1 Carol.

17. Onsdag.
Blåser SW fugtigt och tiokt wäder.
Hölt läsemöte medh Knems och Tanams gårdar.

18. Torsdag.
Sunnan, regn och .. wäder.
Sådde på nytt i hagen rog och hwete som hönsen
ut[hac]kadt och äfwen [...]. [struken rad].

21. Söndag. Tjänst i Lur.
SW. Något mulit och fråstdimba, regn och fuchtigt.

22. Måndag.
NO. Blåser kalt, mulit fråst.
Hölt läsemöte i Hogar och reste om aftonen till Kragenäs att communicera Hr Häradshöfding och thes Fru som war siuklig. Sedan

23. Tisdag.
Sunnanwäder, litet fucht, mulit.
...hölt läsemöte i Bufwar.

26. Fredag.
Blåser NW ... klarnar up til solskin.
Skref til Oroust medh Jacob Ollson scil(icet)15 Erich Fagerdahl Jac. och And. Rathe samt skickade pgr för sum10 [Dr].

27. Lördag.
Stilla östan ... solskin.
Om aftonen hördes en faslig jorddön.

28. Söndag. Tjänst i Lur.
Mulit klarnar up till solskin.
Offer af Brudled från Kijl 26 öre.

29. Måndag.
Stilla, klart solskin fråst och skarp natt.
Reste til Läsemöte i Hesland ther ock mötte från Börrekärr, Söby och Öfwerby.

30. Tisdag. Tjänst i Lur.
SO. Fråst och solskin.

 

December 1714.
5. Söndag. Tjänst i Lur.
Stilla sniöw. war något ...mulit med sniöö
Fick offer af Kyrckry:k gr. och barn - 6 öre

Efter Sam Kroks uträkning om [solens] inträde i [...]
Jnfaller thet föreg. åhr d. 10. kl 11:41 och i åhr 1714 d. 11 kl 5:30 fm. 1715 d. 11 kl 11:19 fm. 1716 d. l0 decemb. kl 5:8 fm.
Men efter Qwensels uträkning kommer thet 27 min. före och 1 timma och 27 min. som sees i följ. alman på 1715.

10. Fredag.
Blåser up...
Syntes omkring månen en stor ring eller gård,
hwarefter kom andra natten orolig blåst som
continuerade medh stark köld och fråst til 3die natten.

12. Söndag. Tjänst i Lur
Stillar alt mer och sniöar.

13. Måndag
SO och ... mulit, yrw. sniö.
Hölt läsemöte i Luurs äng medh Smårijs Wålle? och Aneröd.

19. Söndag. Tjänst i Lur.
Sun. mulit blåser ... snöijar.
Fick för ett lijk som begrofs - 2 öre

25. Lördag. Juldagen. Tjänst i Lur.
Stilla S, går om til N.

26. Söndag. Annandag Jul. Tjänst i Tanum
St. N, stilla wäder.

28. Tisdag. Tjänst i Lur.
Stilla N, solskin wackert wäder.
Offer I dag. widh Thanum milit. 4:4. Vidi 9:11. F. 3:27 17 Dr 12 öre
II dag widh Luur medh brudoffer - 9 Dr
IV dagen wid Tanum medh brudoffer 2 Dr 20 öre
Sum 29 Dr

Fick [bref] med Drängen Christen frå N. Oberberg.

Bekom bref ifrå P. Weffwer d. 5 dat.

30. Torsdag.
Blåser litet Öst, mulnar fråst dimba och rim.
Skref medh Christen til Öfwerby och Åby afskickade ock medh ho[nom] Hr Joh. Qwilldahls uhr medh bref.